STICHTING OCTET

Stichting Octet, opgericht 3 december 2014, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62017802, gevestigd te Nieuw-Vennep.

Stichting Octet heeft per 1 januari 2018 de ANBI status. Dit betekent dat uw gift extra aantrekkelijk wordt gemaakt door de belastingdienst omdat de gift fiscaal aftrekbaar is. Op de VRIENDEN pagina vindt u hoe u ons financieel kunt steunen.

Hieronder staan alle gegevens die nodig zijn in verband met de ANBI status.

Ondertekening van de akte van oprichting

Tekenen van de akte van oprichting

GEGEVENS IN VERBAND MET DE ANBI STATUS

Naam: Stichting Octet

RSIN / fiscaal(identificatie)nummer: 8545 97 712

Postadres: Wechelerveld 1, 2151 JA Nieuw-Vennep

Bezoekadres: In ontwikkeling op: Venneperweg 827, Nieuw-Vennep

Overige gegevens:

ING Bank: NL04 INGB 0006 6836 36

KvK 62017802 BTW 854597712B01

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR VAN STICHTING OCTET:

Voorzitter :H.C. van Hamburg
Secretaris :T.J.C. Wit
Penningmeester :J.W. Bouwman
Bestuursleden :B. v.d. HoefR. v.d. Hoef
H. TeunissenS. Teunissen
B. WoltersI. Wit
E. van HeijningenD. Beerendonk

DOELSTELLING VAN STICHTING OCTET

De stichting heeft tot doel mensen met een verstandelijke beperking zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in- en deel te laten nemen aan (activiteiten in) de maatschappij.

STICHTING OCTET TRACHT DIT DOEL TE BEREIKEN DOOR:

-Het realiseren van een woning waarin ze beschermd kunnen wonen binnen de samenleving.
-Het beoordelen en selecteren van adequate begeleiding voor de bewoners en deze in stand houden.
-Zorgovereenkomsten aan te gaan met bewoners.
-Het jaarlijks aanpassen van individuele zorgplannen
-De visie van Villa Octet te bewaken.
-Het ondersteunen van sociale activiteiten.
-Het behartigen van de belangen van de bewoners.
-Het faciliteren van huishoudelijke hulp.
-Het oprichten van een club “Vrienden van Octet” (die jaarlijks pp € 100,- schenken aan de stichting).
-Fondsen te benaderen voor het werven van gelden, ter ondersteuning van het voortbestaan van Villa Octet.
-Het uitwisselen van kennis en ervaring met op basis van dezelfde principes opgezette wooninitiatieven in het kader van beschermd wonen.
-Het onderhouden van relaties met instanties die dezelfde intenties hebben als de stichting heeft voor de bewoners van Villa Octet.